MALAQUIAS 4
ABHIL82

MALAQUIAS 4

4
Ang Magaabut nga Adlaw sang Ginoo
1“Kay yari karon, nagaabut ang adlaw, nga nagadabdab subong sang horno, kag ang tanan nga bugalon kag ang tanan nga nagahimo sang pagkamalaut manginginalaban; ang adlaw nga nagaabut magasonog sa ila, nagasiling ang Ginoo sang mga kasoldadosan, agud nga indi ini magbilin sa ila sing gamut ukon sanga. 2Apang sa inyo nga nagakahadluk sa akon ngalan magasubang ang adlaw sang pagkamatarung, nga may pag-ayo sa iya mga pakpak. Magagowa kamo kag magalinumpat subong sang mga tinday sang bulukutan. 3Kag tapakon ninyo ang mga malauton, kay sila mangin-abo sa idalum sang mga dapadapa sang inyo mga tiil, sa adlaw nga himoon ko, nagasiling ang Ginoo sang mga kasoldadosan.
4“Dumduma ninyo ang kasogoan ni Moises nga akon alagad, nga ginsogo ko sa iya sa Horeb nga sa bug-os nga Israel, ang mga palatukuran kag ang mga pagsolondan.
5“Yari karon, ipadala ko sa inyo si Elias nga manalagna#Mat. 11:14; 17:10-13; Mar. 9:11-13; Luc. 1:17; Juan 1:21. sa wala pa mag-abut ang daku kag makakulugmat nga adlaw sang Ginoo. 6Kag lisoon niya ang tagiposoon sang mga ginikanan sa mga anak kag ang tagiposoon sang mga anak sa ila ginikanan, basi nga mag-abut ako kag sakiton ang duta sing pagpakamalaut.”

Ang Biblia ©1982 Philippine Bible Society

Learn More About Ang Biblia (1982)