YouVersion Logo
Search Icon

Lukas 6:27-49

Lukas 6:27-49 BNONTGNEX

“Pero ingsisiling nako sa inro nak mga nakakarungog, palangga-a kag inro mga kaaway, himu-e it maado kag mga naglalaban sa inro, pakamaaduha kag mga nagsusumpa sa inro, ag pangamuyuan kag mga nagmamaltrato sa inro. Kung inggwa it tawo nak matampa sa imo uda, atubangan pa sa ida kag kayudo, ag kung inggwa it magpang-agaw it imo alimungmong, taw-an pati kag imo baro. Taw-e kag bawat naghahagar sa imo, ag pag inggwa it nagpang-agaw it inro mga gamit ay bad-ey gibawi-a sa ida. Kung ni-o kag imo gusto nak ahimuon sa imo it iba, ay imaw ra kag imo ahimuon sa inra. “Kung kag apalanggaon yang ninro ay katong nagpapalangga sa inro, masisiling bagang kina ay dahil sa kaado it inro buot? Aber kag mga makasal-anan ra ay nagpapalangga sa mga nagpapalangga sa inra. Ag kung kag inro yang abuligan ay kag mga nagbubulig sa inro, masisiling bagang kina ay dahil sa kaado it inro buot? Aber kag mga makasal-anan ra ay tuyar kag ginghihimo. Ag kung kag inro yang apahuyamon ay kag mga tawo nak makakabadar sa inro, masisiling bagang kina ay dahil sa kaado it inro buot? Aber kag mga makasal-anan ra ay nagpapahuyam sa mga pareho ninrang makasal-anan pag sinra ay mababadaran. “Imbis nak tuyar ay dapat ninrong palanggaon ra kag inro mga kaaway ag himu-e it maado, ag magpahuyam kamo nak waya giiisip it kabadaran. Pag himuon ninro kali, rako kag inro magiging premyo sa langit ag kamo ay magiging anak it Pinaka-mataas nak Dios, dahil Sida ay maluluy-on aber sa mga waya't utang nak buot ag sa mga mayain. Ngani, maging maluluy-on ra kamo tuyar sa inro langitnong Tatay nak maluluy-on. “Aya gihusgare kag inro isigkatawo agor indi ra kamo gihusgaran it Dios. Aya kamo gisiling nak dapat parusahan kag inro isigkatawo agor indi ra kamo giparusahan it Dios. Maging mapinatawaron kamo agor apatawaron ra kamo it Dios. Magta-o kamo ag kamo ay ataw-an ra parayan sa tamang taksanan it Dios. Kag Ida ita-o sa inro ay rasok nak gador, ing-udug-udog pa, ag pang-aawas. Dahil kung ni-o kag ingtaksan it inro ingta-o ay imaw ra kag agamiton nak pangtakos it Dios sa inro.” Nagtudlo pa si Hesus sa inra parayan sa usang halimbawa, “Puyde bagang mag-agkay kag usang bulag sa usa rang bulag? Indi baga sinra parehong mahuyog sa buho? Waya it usang nag-aaray nak mas maayam kisa sa ida maestro, pero kung sida ay natudluaney it husto sida ay magiging tuyarey sa ida maestro. “Asing nakikita nimo kag maintik nak puling sa mata it imo isigkatawo, pero waya nimo namamasre kag pay trusong puling nak hina sa imo mata? Ag pauno nimo masisiling sa imo isigkatawo nak, ‘Ako hali, maley, abay-on nako kinang puling sa imo mata?’ kung sa imo mata mismo ay inggwa't pay trusong puling? Kag imo inghihimo ay pay pakitang tawo yang ra! Bay-a anay kinang pay trusong puling sa imo mata, agor makakakita ka it maado ag mababaoy kinang maintik nak puling sa mata it imo isigkatawo.” Nagsiling pa si Hesus, “Waya't maadong puno nak nagbubunga it mayain, ag waya't mayaing puno nak nagbubunga it maado. Bawat puno ay nakikilaya sa ida bunga. Kada indi kita makahugot it madabas sa puno it aruma, ag indi kita makapu-po it ubas sa ruyog-rugay. Kag inghihimo it maadong tawo ay maado, halin sa ida maadong tagipusuon. Ag kag inghihimo it mayaing tawo ay mayain, halin sa ida mayaing tagipusuon. Dahil kung ni-o kag sa suyor it tagipusuon it tawo ay ruto ra naghahalin kag ida inghihimo! “Asing ingtatawag ninro Ako nak, ‘Gino-o, Gino-o,’ ay waya ra kamo gitutuman sa Ako ingsisiling? Isiling Nako sa inro kung hariin puyding ikumpara kag bawat usa nak nagpapayungot sa Ako, nagrurungog ag nagtutuman it Ako mga bisaya. Sida ay tuyar sa usang tawo nak nagtugrok it bayay, nak nagkutkot anay it marayom bag-o ingtugrok kag haligi sa bato. Kada tong magbaha ag rayanan it makusog nak suyog kag bayay, kali ay waya natiog-tiog, kumo matibay kag pagkatugrok. Pero sida nak nagrurungog it kaling Ako mga bisaya ag waya kali gitutumana, ay tuyar sa usang tawo nak nagtugrok it bayay sa raga, it waya gikutkutan it marayom ag buko matibay kag pagkatugrok sa haligi. Kada tong kag bayay ay rayanan it makusog nak suyog it baha, sa nak raan kali ay naguba ag naanor.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy