Hê-bơ-rơ 3:19

Hê-bơ-rơ 3:19 BPT

Cho nên chúng ta thấy họ không được phép vào sự an nghỉ của Thượng Đế vì chẳng chịu tin.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share