Hê-bơ-rơ 12:2

Hê-bơ-rơ 12:2 BPT

Chỉ nhìn xem Chúa Giê-xu, Đấng khởi đầu và làm toàn thiện đức tin chúng ta. Ngài chịu chết trên cây thập tự. Ngài chấp nhận và xem thường sự sỉ nhục vì nhắm vào niềm vui Thượng Đế đã đặt trước mặt mình. Hiện nay Ngài đang ngồi bên phải ngôi Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Hê-bơ-rơ 12:2

Share