I Phia-rơ 2:24

I Phia-rơ 2:24 BPT

Chúa Cứu Thế đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên thập tự giá để chúng ta không sống cho tội lỗi nữa mà sống theo điều thiện. Nhờ vết thương Ngài mà anh chị em được chữa lành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

I Phia-rơ 2:24

Share