Jakobus 5
HSV

Jakobus 5

5
Wee over de onbarmhartige rijken
1 # Spr. 11:28; Amos 6:1; Luk. 6:24; 1 Tim. 6:9 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt.
2Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten.
3Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. #Matt. 6:19; Rom. 2:5U hebt schatten verzameld in de laatste dagen.
4Zie, #Lev. 19:13; Deut. 24:14het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten.#5:4 de Heere van de hemelse legermachten - Letterlijk: de Heere Zebaoth.
5 # Job 21:13; Luk. 16:19,25 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht.
6U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u.
Opwekking tot geduld
7Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen.
8U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.
9Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.
10Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de Naam van de Heere gesproken hebben.
11Zie, #Matt. 5:11wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van #Job 1:21,22de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, #Num. 14:18; Ps. 103:8dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.
12Maar voor alle dingen, mijn broeders, #Matt. 5:34; 2 Kor. 1:17,18zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.
De kracht van het gebed
13Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? #Efez. 5:19; Kol. 3:16Laat hij lofzingen.
14Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden #Mark. 6:13en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.
15En het gelovige gebed#5:15 het gelovige gebed - Letterlijk: het gebed van het geloof. zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.
16Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
17 # 1 Kon. 17:1; Luk. 4:25 Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed#5:17 hij deed een vurig gebed - Letterlijk: Hij bad een gebed. dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden.
18 # 1 Kon. 18:45 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort.
19Broeders, #Matt. 18:15als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren,
20weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood #Spr. 10:12; 1 Petr. 4:8en een menigte van zonden zal bedekken.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Learn More About Herziene Statenvertaling

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.