1 Petrus 1
HSV

1 Petrus 1

1
Afzender, geadresseerden, groet
1Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen #Jak. 1:1in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en #Hebr. 12:24besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: #Rom. 1:7; 1 Kor. 1:3; Gal. 1:3; Efez. 1:2moge genade en vrede voor u #2 Petr. 1:2; Judas vs. 2vermeerderd worden.
De hoop op de zaligheid
3 # 2 Kor. 1:3; Efez. 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, #Rom. 6:23; Jak. 1:18Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, #1 Kor. 15:20door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, #Kol. 1:5; 2 Tim. 1:12die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6 # Rom. 5:3; Jak. 1:2 Daarin verheugt u zich, #Hebr. 10:37; 1 Petr. 5:10ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,
7 # Jes. 48:10; 1 Kor. 3:13; Jak. 1:3; 1 Petr. 4:12 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8 # Joh. 20:29 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.
10Naar deze zaligheid hebben #Gen. 49:10; Dan. 2:44; Haggaï 2:8; Zach. 6:12de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11 # Dan. 9:24 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van #Ps. 22:7; Jes. 53:3het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben #Hand. 2:4door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; #Efez. 3:10dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.
Heiligheid en broederliefde
13 # Luk. 12:35; Efez. 6:14 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, #Luk. 1:75word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16want er staat geschreven: #Lev. 11:44,45; 19:2; 20:7Wees heilig, want Ik ben heilig.
17En als u Hem als Vader aanroept #Deut. 10:17; 2 Kron. 19:7; Job 34:19; Hand. 10:34; Rom. 2:11; Gal. 2:6; Efez. 6:9; Kol. 3:25Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18 # 1 Kor. 6:20; 7:23 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19maar #Hand. 20:28; Hebr. 9:12; Openb. 1:5met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20Hij is wel #Rom. 16:25; Efez. 1:9; 3:9; Kol. 1:26; 2 Tim. 1:9; Tit. 1:2van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden #Hand. 2:33; Filipp. 2:9en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, #Rom. 12:10; Efez. 4:3; Hebr. 13:1; 1 Petr. 2:17tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart,
23u, die #Jak. 1:18opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk #1 Joh. 3:9zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24 # Jes. 40:6; 1 Kor. 7:31; Jak. 1:10; 4:14; 1 Joh. 2:17 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Learn More About Herziene Statenvertaling

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.