Yoannes 1
AINU
1
1 Ik.
1Atpaketa anak ne Itak an, Itak anak Kamui tura an, Itak anak ne Kamui ne ruwe ne. 2Nei Itak anak ne atpaketa Kamui tura no an nisa ruwe ne. 3Obitta no an okaibe anak ne nei Itak orowa no akara, orowa, akarape shinep ne yakka Shinuma isama no 4akara shomoki nisa ruwe ne Shinuma otta inotu an, inotu anak ne utara pekere ne ruwe ne. 5Nei pekere kunne-i ta at, kunne-i anak ne nei ambe eramushkare nisa ruwe ne. 6Kamui orowa no ateshkara ainu an, reihei anak Yoannes ne ruwe ne. 7Nei guru paweteshu-i gusu ek, utara obitta shinuma gusu aeishokoro kuni ne nei pekere gusu paweteshu ki nisa ruwe ne na. 8Shinuma anak ne nei a pekere shomo ne, nei pekere gusu paweteshu ki kuni gusu 9an gunʼne. Moshirʼotta ek nen ne yakka otta pekere atte son no pekere an ruwe ne. 10Shinuma moshiri kata an, awa, moshiri anak ne Shinuma ani akara, orowa, moshiri anak Shinuma shomo eamkiri nisa ruwe ne. 11Shinuma yaikota koro uni otta ek, awa, yaikota koro utara shomo Shinuma uk ruwe ne. 12Koroka, obitta no okai Shinuma uk utara otta, Shinuma kon reihei eishokoro utara otta, Kamui Poho ne kuni mondum koropare nisa ruwe ne. 13Nei utara anak ne kem utari gusu ahekatpa shomo ne, kam irenga gusu hekatu shomo ne, ainu irenga gusu hekatu shomo ne, koroka, Kamui orowa no ahekatparep ne ruwe ne. 14Orowa, Itak anak ne kam ne, un tura no oshiroma nisa ruwe ne (orowa, chi utara anak ne nei nupeki nukara, Michi orowa no an shinen ne Poho nupeki korachi ne), irenga newa son-i ani aeshik wa an ruwe ne. 15Yoannes anak ne Shinuma gusu paweteshu ki wa hawe ashte hine ene itak-hi:—En osh ek guru anak ne en kasu no ne ruwe ne; Shinuma en etokota an ruwe ne gusu ne na, sekoro ku ye itak anak ne tan guru epeka no an itak ne ruwe ne. 16Shinuma aeshik-i wano chi obitta uina, irenga gusu irenga uina ash nisa ruwe ne. 17Tuitak anak ne Mose ani akoropare nisa ruwe ne; irenga newa son-i anak Yesu Kiristo ani ek nisa ruwe ne. 18Hembara ne yakka Kamui nukan nisa guru isam, Michi upshoro ta an Shinen ne poho anak ne, Shinuma anak Kamui pita nisa ruwe ne.
19Orowa:—Eani nen ne ya, sekoro Yoannes otta nu gusu Yudea un utara anak ne Yerusarem kotan wano Rebi utara newa Kamui kora kenru esapane utara payere ita anak, Yoannes koro paweteshu-i tap korachi ne. 20Shinuma eyaipushi wa eshina shomoki; Kuani anak ne Kiristo shomo ku ne, ani eyaipushi nisa ruwe ne. 21Orota nei utara ene uwepekennu-hi:—Yakun, nep ta? Ericha e ne ruwe he an? Shinuma, shomo, sekoro itak. 22Nei Uweingara guru e ne ya? Shomo ani itak nisa ruwe ne. Tambe, gusu shinuma otta nei utara ene hawe okai-hi:—Un payere utara otta ese itak chi ki eashkai kuni ne:—Eani nen ne ya? un eramande wa un kore. Yaiepeka no nep e ye ya? sekoro itak. 23Orota shinuma ene itak-hi:—Uweingara guru Isaya ye-hi korachi, Utarapa ruhu kuwanno kara yan, sekoro kimta hawe ashte hau ku ne ruwe ne, sekoro itak. 24Apayere utara anak ne Parisee un utara ne ruwe ne. 25Yoannes otta nei utara nu wa ene itak-hi:—Eani anak ne Kiristo shomo ne, Ericha shomo ne, nei uweingara guru shomo e ne yak anak ne, nep gusu baptisma e kore ya? sekoro itak. 26Orota Yoannes ese wa ene itak-hi:—Wakka ani baptisma ku kore; echi tumugeta echi eramushkare guru shinen ash ruwe ne, 27Shinuma en osh ek gun ne, koro keirʼat ku pita katap tukarike ku ureechiu ruwe ne, sekoro itak. 28Tap okaibe anak ne Yorodan pet kushke, Yoannes baptisma kore Betania kotan ta aki nisa ruwe ne.
29Nei shimge toho ta orota Yesu ek-i shinuma nukara, awa, ene itak-hi:—Ingarʼan, Moshiri katpak sei Kamui Pon-hitsuji! 30En osh ek guru en kasu no ne ruwe ne; Shinuma en etokota an ruwe ne gusu ne na sekoro ku ye itak anak ne tan guru epeka no aye itak ne. 31Orowa, Shinuma ku eamkiri shomoki; koroka, Shinuma Israeru un utara orota anukare kuni ne, tambe gusu, ku ek wa wakka ani baptisma ku kore nisa ruwe ne, ari itak. 32Orowa, Yoannes paweteshu ki wa ene itak-hi:—Ramat anak ne kusu-wep nei no an katuhu nei no ran wa Shinuma kata reu shiri ku nukan nisa ruwe ne, 33Orowa, kuani Shinuma eamkiri shomoki, koroka, wakka ani baptisma kore gusu en ettep anak ne, Shinuma en orota ene ye-hi:—Ramat ran wa kashiketa reu guru e nukara chiki, Shinuma anak Ashkanne Ramat ani Baptisma kore guru ne ruwe ne, sekorʼan itak ani en otta ye nisa ruwe ne. 34Orowa, ku nukan nisa, naa samata, tambe anak ne Kamui Poho ne ani paweteshu ku ki nisa ruwe ne.
35Shui nei shimge toho ta Yoannes anak ne koro koikara utara tun tura no ash korʼan, 36awa, Yesu apkash shiri nukara, orowa,—Ingarʼan, Kamui Ponhitsuji; ari an itak ani itak. 37Nei tu koikara utara Shinuma ye itak nu wa Yesu osh paye nisa ruwe ne. 38Orowa, Yesu hosari wa nei utara osh araki shiri nukara wa orota ene itak-hi:—Hemanda echi hunara ya? Orota nei utara ene itak-hi:—Rabbi (tan itak iporose an katu “epakashnu guru” ani an iporose ne), neita Aokai oshiroma ruwe he an? 39Orota Shinuma ene ye-hi:—Araki wa ingara yan. Tambe gusu, nei utara araki wa Shinuma oshiroma ushike nukara; pakihi anak wan ikinne no an pakihi hi ne ruwe ne gusu nei toho ta Shinuma tura no reushi nisa ruwe ne. 40Yoannes ye itak nu wa Shinuma osh paye nei tu utara un shinen anak ne Simon Petros koro iriwak ne Andreas ne ruwe ne. 41Tan guru hoshiki no koro iriwak ne Simon koekari wa,—Chi utara Messia koekari ash nisa ruwe ne (tan itak iporose an katu anak ne “Kiristo” ani an iporose ne ruwe ne), sekoro orota ye ruwe ne. 42Orowa, shinuma Yesu otta atura wa ek. Yesu shinuma nukara wa ene itak-hi:—Yoannes poho Simon e ne ruwe ne: eani Kepas ani aye kusu ne (tan itak eipakita ne yakun “Shuma” ani an itak ani ibehe kon ruwe ne).
43Nei shimge toho ta Gariraya moshiri ta oman kuni esanniyo ruwe ne, 44awa, Piripos koekari, orowa, orota,—En osh ek, sekoro ye nisa ruwe ne. Piripos anak ne Andreas newa Petros koro kotan, Betsaida kotan un gunʼne. 45Piripos Natanaeru koekari wa orota ene itak-hi:—Gusu Mose tuitak kambi kata nuye, orowa, gusu Uweingara utara nuye Nazaret kotan un Yosep poho Yesu chi koekari nisa ruwe ne, ari itak. 46Piripos orota Natanaeru ene itak-hi:—Nep pirikap Nazaret kotan orowa no hetuku eashkai ya? Ek wa ingara, ani Piripos ye ruwe ne. 47Orota Natanaeru ek shiri Yesu nukara chiki, shinuma epeka no ene itak-hi:—Ingarʼan, keutumuta irara sak son no Israeru un guru an! 48Natanaeru Shinuma otta ene itak-hi:—Nep gusu Aokai en eamkiri ya? Orota Yesu ese wa ene itak-hi:—Piripos e hotuyekara etokota, ichijiku chikuni choropoketa e an ita, Kuani e nukan nisa ruwe ne, ari itak. 49Orota Natanaeru ene ese-hi:—Rabbi, Aokai anak ne Kamui Poho E ne ruwe ne, Israeru un utara Shikkashima guru E ne ruwe ne, sekoro itak. 50Orota Yesu ese wa ene itak-hi:—Eani ichijiku chikuni choropoketa e an shiri Ku nukara, sekoro Ku ye gusu, eani eishokoro ya? Tap okaibe kasu no porope e nukara kusu ne na, ani itak. 51Orowa, shui, orota Shinuma ene itak-hi:—Son no, son no e otta Ku ye, kando sara wa Kamui hauturumbe Ainu Poho kashi ran hemhem ki rikin hemhem ki-hi e nukara kusu ne, ari itak.

© British and Foreign Bible Society 1897, 2018

Learn More About Ashiri Aeuitaknup 1897