Roukos 24
AINU
24
24 Ik.
1Orowa, nei utara anak ne tuitak an korachi Shini toho ta shini ruwe ne. Awa, Shini toho eshimge no an toho ta aroankes pakita nei utara shipini okere pirika hura ushbe koro wa tushiri orota araki nisa ruwe ne. 2Aige, nei tushiri wano shuma kokarakarase wa an shiri anukara. 3Awa, orota ahup hine Utarapa ne Yesu kon netobake nukara shomoki. 4Orowa, nei utara tambe gusu keutura utumashi wa okai, aige, pekere at amip rai wa okai tu ainu nei samaketa roshki nisa ruwe ne: 5awa, nei utara kimatek wa shiri kata koro nanuhu hepokiki, aine orota nei ainu utara ene itak-hi:—Nep gusu rai guru tumugeta shiknu guru echi hunara ya? 6Shinuma teda isam, koroka, hetopo-a-shiknure nisa ruwe ne: Shinuma naa Gariraya kotan ta an rapoketa echi otta:— 7Ainu Poho anak ne katpak koro utara tekehe otta aekoshi wa utasa chikuni otta akungi kokikkik, orowa, rereko an ita hotopo-shiknu kusu ne ap, ani an itak ani ye katu echi eshkarun yan, ari itak. 8Orowa, nei utara anak ne Shinuma ye itak eshkarun, 9awa, tushiri wano hoshippa hine nei shinen ikashima wa niu otta hemhem, obitta no okai moshima utara otta hemhem obitta tap orushpe nure nisa ruwe ne. 10Orowa, Apostoro otta tap okai orushpe nure utara anak ne Magdarene un Maria newa Yoanna newa Yakob koro habo Maria newa nei utara tura no okai shiwentep ne ruwe ne. 11Awa, tap okai itak ambe anak ne haita itak nei no nei utara orowa no aeyainu wa aeumbipka nisa ruwe ne. 12Koroka, Petros anak hopuni hine tushiri orota hoyupu: orowa, hotku wa nei onnaige orun ingara, aige, yaishineanda an wa an senkaki amip nukara; orowa, shinuma nei hetuku orushpe enushkari wa koro uni un oman nisa ruwe ne na.
13Orowa, nei utara tumuge un tun anak ne nei etohogeta, Yerusarem kotan orowa no re ichi ri pakno an, Emmaus ani aye kotan orun paye korʼan. 14Awa, hetuku wa okai orushpe gusu utashpa uweneusara ki nisa ruwe ne. 15Orowa, nei utara uweneusara hemhem ki, uwepekennu hemhem ki korʼan ita, Yesu yaikota anak ne ehange no ek wa nei utara tura no oman nisa ruwe ne. 16Koroka, nei utara iteki Shinuma eamkiri kuni ne koro shikihi akan nisa ruwe ne. 17Orowa, nei utara otta Shinuma ene itak-hi:—Echi payekai rapoketa hemanda orushpe gusu echi utashpa uwe-itak ya? ani itak. Orowa, nei utara okna iporo yaikosange wa roshki nisa ruwe ne. 18Orowa, Kireopas ani an reihei koro nei shinen anak ne ese wa orota ene itak-hi:—Aokai shinen ne Yerusarem kotan ta okai wa tan toho ta hetuku orushpe erampeutek ya? sekoro itak. 19Orota, Shinuma anak ne, nep orushpe ne ya, ani itak. Orota nei utara ene itak-hi:—Kamui tek samata hemhem, obitta no okai utara tek samata hera hera, itak otta hene, ki okaibe otta hene eashkai uweingara guru ne, Nazaret un Yesu gusu an orushpe ne ruwe ne: 20Kamui kora kenru esapane utara newa chikoro un esapane utara anak ne Shinuma araige kuni guru ne aesanniyo gusu ekoshi wa, utasa chikuni otta kungi kokikkik nisa ruwe ne. 21Koroka, Shinuma anak ne Israeru un utara kikiraye kuni guru ne kuni chi utara chipachipa nisa ruwe ne. Awa, naa nei moshima anak, tap okaibe hetuku orowa no tanto rereko ne ruwe ne. 22Samata, un tura no okai shiwentep utara anak ne aro-kunneiwano tushiri otta paye wa un oyaraoktere nisa ruwe ne: 23nei utara Shinuma kon netobake nukara shomoki chiki araki hine Shinuma shiknu wa an ani ye yainukare Kamui uitekbe ka nukan nisa ruwe ne, sekoro itak. 24Shui, un tura no okai utara nei tushiri orota paye wa shiwentep ye korachi ka nukan nisa ruwe ne: koroka, Shinuma nukara shomoki nisa ruwe ne, sekoro itak. 25Tata otta Shinuma anak ne nei utara otta ene itak-hi:—Uweingara utara obitta no ayep an, aine, eishokoro kuni moire keutum koro haita utara! 26Kiristo anak ne tap okaibe gusu aeramushitnere wa nupeki otta ahun kuni gusu ne ap shomo ne ya? sekoro itak. 27Orowa, Shinuma Mose newa obitta no okai Uweingarape orowa heashi wa obitta no okai Kamui kambi kata yaikota gusu an orushpe nei utara otta pita nisa ruwe ne na. 28Awa, otta paye kotan orun karange no araki; aige, Shinuma naa payekai kusu ne kotom an. 29Aine, nei utara anak ne Shinuma onishnishi wa ene itak-hi:—Un tura no reushi wa un kore: tane tokap kese ne, toho tane aokere kusu ne gusu ne na, sekoro itak. Orowa, nei utara tura no reushi kuni ne Shinuma ahun nisa ruwe ne. 30Awa, ibe gusu nei utara tura no Shinuma a chiki, pantak uk wa nunuke hine meshpa, orowa, orota kore nisa ruwe ne. 31Tata otta nei utara koro shikihi amaka korʼan, awa, Shinuma eamkiri nisa ruwe ne; aige, nei utara shomo nukan no Shinuma paye wa isam ruwe ne na. 32Orowa, nei utara utashpa ene itak-hi:—Ru kari ta Shinuma un otta itak hemhem ki. Kamui kambi un otta pita hemhem ki ita anak ne un oshiketa okai chikoro keutum paraparase shomoki ya? sekoro itak. 33-34Orowa, nei utara anak ne nei etokihigeta hopuni wa Yerusarem kotan orun hoshippa, aige, son no newa Utarapa hetopo-ashiknure wa an, orowa, Simon otta yainukare nisa ruwe ne, ani an itak ani itak koro okai uwekarapa wa an nei shinen ikashima wa niu hene, tura no okai utara hene nukan nisa ruwe ne. 35Orowa, nei utara anak ne ru kari hetuku orushpe hemhem, pantak meshpa ambe gusu Shinuma aeamkiri orushpe hemhem nure nisa ruwe ne na.
36Orowa, nei utara tap okaibe ye rapoketa, Shinuma yaikota nei tumugeta ash wa, Echi otta itomo irenga an na, ani itak nisa ruwe ne. 37Koroka, nei utara ishitoma wa kimatek ruwe ne, awa, ramat nukan nisa sekoro yainu ruwe ne na. 38Orota Shinuma ene itak-hi:—Nep gusu echi yaikowepekere ruwe? orowa, hemanda gusu echi keutura oshiketa upaorep hetuku ya? 39Kuani yaikota ne sekoro echi eraman kuni ne Ku teke hemhem, Ku chikiri hemhem ingara yan! teke ani En tomooshma wa ingara: Ku an korachi ramat anak ne kam newa pone koro shomoki ruwe ne gusu ne na, sekoro itak. 40Orowa, tambe ye okere chiki, koro teke hemhem, chikiri hemhem nukare nisa ruwe ne. 41Orowa, nei utara yaikopuntek gusu eumbipka hemhem ki, enushkari hemhem ki koro okai rapoketa, orota Shinuma ene itak-hi:—Nepka teda aep an a? sekoro itak. 42Orowa, ma-chep uibe kore nisa ruwe ne. 43Awa, Shinuma nei ambe uk wa nei utara kotchaketa ibe nisa ruwe ne.
44Orowa, nei utara orota Shinuma ene itak-hi:—Kuani naa echi tura no an rapoketa echi otta Ku ye itak ambe tambe ne ruwe ne,—Mose tuitak otta hene, Uweingarape otta hene, Iyohaiochish otta hene En gusu otai obitta no anuye wa an okaibe auweomare tusu ne ap ruwe ne na, sekoro itak. 45Orowa no, nei utara Kamui kambi eraman kuni ne Shinuma nei utara koro keutura maka nisa ruwe ne; orowa otta ene itak-hi:— 46Tap korachi anuye wa an, Kiristo anak ne ayairamshitnere wa rereko an ita rai Orowa no hetopo-shiknu; 47samata, yaikokatpakbe hene, katpak tusare-i hene Shinuma ton reihei gusu Yerusarem kotan ta heashire wa obitta no okai moshiri uirup otta aeupaskuma kusu ne na. 48Echi utara anak ne tap okaibe gusu an paweteshu ki utara echi ne. 49Orowa, ingarʼan, Ku Michi eitakamkire ambe echi kashiketa Ku sange: koroka, ri i orowa no kiroro ani echi mire an pakno machiya otta untere yan, sekoro itak.
50Orowa, Betania kotan pakno Shinuma nei utara tura wa oman: aige, koro tekehe epuni wa nunuke 51nisa ruwe ne na. Aige, Shinuma nunuke korʼan rapoketa nei utara orowa no auk hine kando orun aani nisa ruwe ne. 52Awa, nei utara Shinuma ko-ongami, orowa, shiri yaikopuntek hine Yerusarem kotan orun hoshippa: 53aige, ramma-kane Kamui kora kenru ta okai wa Kamui nunuke korʼan nisa ruwe ne na.

© British and Foreign Bible Society 1897, 2018

Learn More About Ashiri Aeuitaknup 1897