YouVersion Logo
Search Icon

Lukas 6:27-49

Lukas 6:27-49 MUSGUM

Amma tiki na ki ɗa ɵini na ɗa, mu miɗiki ɓa: Ki diriɗi gawki, ki zi pɗem siɗi nagai n'e diriki kai ɗa. Ki ɓikiɗi nagai n'e tûûsiki ɗa, siiwi buriɗi nagai n'e miɗi meefeŋ midiki ɗa. Ɓa ɗif a ɵiɓuku war galaiku na ktai, ku bindinisi na hanɗa lai, ɓa ɗif a mula dawraku li gaini gdaŋ ɗa, ku hinaŋ a militi jaŋfaku lai. Asiya ɗi paŋ n'a zulbuku ɗa, sini; n'a mula wazagai gaini gdaŋ ɗa, ku zilbaŋ tini par kir kai. Na ki diri ɓa ɗai e ziŋ siki ɗa, ki zi siɗi nagai nɵa lai. Na ɓa ki diriɗi ɗa e ɗi nagai n'e diriki ɗa, pɗem na ki ziŋ na kapai ɗai e kûlûki burini ɗa a na wata ɗa? Ɗai na tuwarai lai e diriɗi ɗa e ɗi nagai n'e diriɗi lai kai ɗi? Na ɓa ki zi pɗem siɗi nagai n'e ziki pɗem ɗa, pɗem na ki ziŋ na kapai ɗai e kûlûki burini ɗa, a na wata ɗa? Ɗai na tuwarai e zi na ɗa ɵa lai kai ɗi? Na ɓa ki tifi wazagai ɗa wiiɗi ɗai na ki hiini ɓa aga e wiyiŋkisi ɗa, pɗem na ki ziŋ na kapai e kûlûki burini ɗa a na wata ɗa? Ɗai na jaaɗi gaini Alaw kai ɗa maa e tûfi wazagai wiiɗi marɗi, e wiyiŋ gaini riba kaalai. Amma ki diriɗi gawki, ki zi pɗem siɗi, ki tifi gaini hiini na miɗini vrakni kai, vrakki a za abai, aga ki bindi aŋ alini Alaw n'amai n'amai, buri Ni a za pɗem siɗi nagai na tese warɗi kai, gaiɗi na maafanai lai. Ki zi siki malkakai maini n'Epiki na war fuŋ-n'Alaw a na melke ɗa nɵa. Ki ɗûklûti sariya midiɗi na zamai ɗa kai, kapai Alaw a ɗûklûti sariya midiki kai, ki kûti sariya midiɗi na zamai ɗa kai, nɵa Alaw aga a kûti sariya midiki kaalai. Ki hini tuwurɗi marki kapai Alaw a hiniki na wiiki lai. Si tiki edi, Alaw aga a siki lai, daram na gaini futini, na gaini vi gaini futini, na gaini didigi dak, na gaini pi amai haa a yaka azumai siɗi zuɗuɗu, aga a mula warni ɵubiki n'abai n'aŋ sini sapaki. Buri daram na ki ŋi gaiɗi, aga a ɗa siki gaiɗi lai. A muɗa seŋ zi siŋka maini zamai pra: Ɗif na melveŋ ɗa a kiɗa a ɵa wuzani maini na melveŋ ɗi? Nagai sulu paŋ aga e yiki warni waŋ kai ɗi? Ɗif zi hitri ɗa, a suwa Api zi hitri n'a hitraŋ ɗa kai. Amma asiya asiya ɗi paŋ n'a hitra li gaini futini aga a bunda maini api zi hitri n'a hitraŋ ɗa nɵa. Tuku ku tala evek n'a na arni maiku ɗa, amma voɗok n'a na arku tuku ɗa, ku sɗaŋ kai ɗa buri ma ɗa? Ku miɗini wiini maiku ɓa: Maya, hinaŋa mu tikasi evek n'arku ɗa edi, amma voɗok n'a na arku ɗa, tuku ku sɗaŋ kai ɗa maɵa maɵa ɗa? Tuku zi rhai, tika voɗok n'a na arku tuku ɗa edi ɗaw haw, kapai ku paya futi aŋ tikasi evek n'arni tawalku edi ɵa. Luwuŋ na pɗem a wa ali na gaini hûfi kai, luwuŋ zi veglek ɗa a wa ali na pɗamai kaalai. Buri luwuŋ paŋ ɗa a sɗa sini alini n'a waŋ. E rûwisi alini luwuŋ Fige sini hedek par kai, e rûwisi alini luwuŋ zi vin sini duvuɗvuɗ par kaalai. Ɗif na pɗem ɗa, warɗi godai na pɗem na warɗi agulni par ɗa, a kasi wala na pɗem edi; amma na meefeŋ ɗa, warni godai na meefeŋ par, a kasi wala na meefeŋ edi lai. Buri a niyasi edi mini ɗif par ɗa a wala na agulni a va gaini gara ɗa. Tiki ki yikiŋa Epiɗ-ɗai, Epiɗ-ɗai, amma wala na mu miɗiki li ɓa ki ziŋ ɗa, ki ziŋ kai ɗa buri ma ɗa? Asiya ɗi paŋ n'a halasi sa, n'a ɵina seŋŋa, n'a za pini lai ɗa, mu dara mu siŋkiki ɗif n'a kata gaini ɗa. A na maini ɗif n'a dara a rga dalam, n'a huda ezini azumai hulum, a torosi ezini azumai par miɗini huwuŋ; Yem a suma, a ɵiɓa amai sini dalam, amma a kiɗa a muguzaŋ kai buri a ɗiya gaini futini. Amma ni n'a ɵina seŋ a za pini kai ɗa, a na maini ɗif n'a dara a rga dalam midini afti na kadai, a huda ezini, yem a ɵiɓa amai sini, tizaw a ho azumai, hûni ɗa a za abai.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy