YouVersion Logo
Search Icon

Luka 6:27-49

Luka 6:27-49 HENT2004

“Neke nene nguvalongela nyenye yemwipulika, muvendage avatavangu venyu muvapigilage inofu vala avakuvapigila nyenye. Muvafunyililage vala avakuvakotola nyenye, muvasukilage avakuvaliga nyenye. Umunu yeakukutova pa ulusese ulungi, lekage akutove na luyalo, na yeipoka umwenda gwako mulekelage na yisopeka yako. Yeavesaga yeakukusuka veve kinu mupelage, na yeakukupoka ifyako, ulatigila akupilulile. Muvapigilage avanu ndawe lwemwiwenda nyenye ukupigilwa. “Wone muvende vala avakuvenda nyenye muva na kiki ikilutye? Pakuva na vanyanzanangifu vakuvenda vala avanyawiyendi vawo. Wone muvapigile inofu vala avakuvapigila inofu nyenye, muva na kiki ikilutye? Pakuva na vanyanzanangifu vavipiga siso. Wone muvapele ifya umukole avanu vala vemukwihuvila ukuta vavapilulila muva na kiki ikilutye? Pakuva na vanyanzanangifu vakuvapela ifya umukole avanyanzanangifu vayawo, sambi vapilulilwe ifilutye. Nyenye muvendage avatavangu venyu, nu kuvapigila inofu, mutawulage kitapilulilwa, na ikipelwa chenyu sakiva kikomi, samuva mwivana va Nguluvi yalikuchanya. Pakuva umwene muwuya kwa avagaya kilumbo na avanangifu. Muvelage mwivanyalusungu, ndawe Dadenyu lwe munyalusungu. “Mulavahiga avangi nanye sisamuhigwa, mulavasokama fibi avangi nanye sisamusokamwa fibi, muvadegepelage avangi nanye mudegepelwa. Muvapelage avangi fyevagulwime nanye samupelwa. Ena, mwanukila mumawoko genyu ikigelo ikimemite kidinile nu kuhingilisiwa nu kubohoka, pakuva ikigelo kikila chemwigelanikisa avangi kicho chesaavagelanikisa Nguluvi.” Neke avalongele ikiganiso: “Ndawuli umunu umubofu ahwanite amusogose umubofu umuyagwe? Sivagwila we vavili mwikombo? Umunyigendo sahwanite ukumulutila umwigisi vakwe, na pe ave akulwe wunofu ipo peahwana ukutegana na umwigisi vakwe. Ndawuli veve wilava ikibandi chekili muliho lya umuyago, neke ulemwe ukuluwona ulwangiko lweluli muliho lyako veve? Ino umulongela ndawuli umuyago ukuta, ‘Be! Leke nguhese ikibandi chekili muliho lyako.’ Kono wesiukuluwona ulwangiko lweluli muliho lyako veve? Wimubuganisi veve hese tandi ulwangiko lweluli muliho lyako ipo pepene pulava wunofu peuhwana uhese ikibandi chekili muliho lya umuyago. “Pakuva Sikoguli umubiki umunofu gwegwagwiveleka amaveleko amabi, na kangi umubiki umubi gwegwagwiveleka amaveleko amanofu. Pakuva umubiki gugweguvesaga gwagwikagulika ukwimila amaveleko gakwe. Pakuva mumifwa sitwatwikova amaveleko aga umusombe, nave amaveleko aga imisabibu uluhuma mumibigili. Umunu umunofu uluhuma mukisande cha inumbula yakwe ayihumya ing'ani inofu, ndahihyo na yumunu umwanangifu, nave aihumya inzanangifu uluhuma mukisande cha munumbula yakwe, pakuva umunu ayilonga siso isimumemite munumbula yakwe. “Ndawuli mukung'emela nene, ‘Mutwa, Mutwa’, na kono we simwipiga senguvalongela nene? Umunu yeyeavesaga akusa kwa nene nu kupulikisa ing'ani sangu nu kupiga, ndivalagila lwe ihwana: uyo ihwana na umunu yeisenga ikaye, mulutu uluyave hilo mbaka pasi apakangafu na peyusile ing'uka ululenga lwatofile; ikaye yila, neke yilemwe ukugwa pakuva yenzenge wunofu. Neke yula yeaipulika neke alemwe ukupiga ihwana na umunu yeasenzile ikaye muchanya muluhanga apagaya lutu. Ing'uka ya lulenga swe yitova sukumwi hela nu kugwa, nu kung'enyangika!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy