YouVersion Logo
Search Icon

Mathais 1

1
Yexus Khetos Cov Yawmkoob
(Lukas 3.23-38)
1Zaaj nuav yog has txug Yexus Khetos cov yawmkoob tej npe. Yexus yog Daviv Tub hab Daviv yog Anplahaas xeebntxwv.
2Txij thaus Anplahaas lug txug thaus Vaajntxwv Daviv, Yexus cov yawmkoob muaj le nuav: Anplahaas yog Ixaj txiv, Ixaj yog Yakhauj txiv, Yakhauj yog Yudas hab nwg cov kwvtij txiv, 3Yudas yog Peles hab Zelas txiv (obtug nam yog Tamaj), Pelej yog Heloos txiv, Heloos yog Laas txiv, Laas yog Anpinadas txiv, Anpinadas yog Nasoos txiv. 4Nasoos yog Xalemoos txiv, 5Xalemoos yog Npau-am txiv, (Npau-am nam yog Lahaj), Npau-am yog Aunpes txiv, (Aunpes nam yog Luv), Aunpes yog Yexais txiv, 6Yexais yog Vaajntxwv Daviv txiv.
Txij thaus Daviv lug txug rua thaus cov Yixalayees raug nteg moog rua tebchaws Npanpiloos, Yexus cov yawmkoob muaj le nuav: Daviv yog Xalumoos txiv, (Xalumoos nam yog Uliyas tug quaspuj), 7Xalumoos yog Lehaunpau-aas txiv, Lehaunpau-aas yog Anpiyas txiv, Anpiyas yog Axas txiv, 8Axas yog Yehausafas txiv, Yehausafas yog Yehaulaas txiv, Yehaulaas yog Uxiyas txiv, 9Uxiyas yog Yauthaas txiv, Yauthaas yog Ahas txiv, Ahas yog Hexekiyas txiv, Hexekiyas yog Manaxes txiv, Manaxes yog Amoos txiv, 10Amoos yog Yauxiyas txiv, 11Yauxiyas yog Yehauyakhees hab nwg cov kwvtij txiv.#2 Vnt 24.14-15; 2 Xvn 36.10; Yel 27.20
12Txij thaus cov Yixalayees raug nteg moog rua tebchaws Npanpiloos lug txug rua thaus yug Yexus, Yexus cov yawmkoob muaj le nuav: Yehauyakhees yog Se-atiyees txiv, Se-atiyees yog Xelunpanpees txiv, 13Xelunpanpees yog Anpi-us txiv, Anpi-us yog Eli-akees txiv, Eli-akees yog Axaus txiv, 14Axaus yog Xadaus txiv, Xadaus yog Akhis txiv, Akhis yog Eli-us txiv, 15Eli-us yog Ele-axas txiv, Ele-axas yog Mathaas txiv, Mathaas yog Yakhauj txiv, 16Yakhauj yog Yauxej txiv. Malis kws yog Yexus nam yog Yauxej tug quaspuj. Yexus yog tug kws suavdlawg hu ua tug Cawmseej.
17Yog le ntawd, txij thaus Anplahaas lug txug Daviv, muaj kaum plaub tam, txij thaus Daviv lug txug thaus cov Yixalayees raug nteg moog rua tebchaws Npanpiloos muaj kaum plaub tam, hab txij thaus cov Yixalayees raug nteg moog rua tebchaws Npanpiloos lug txug thaus yug tug Mexiyas muaj kaum plaub tam.
Yug Yexus Khetos
(Lukas 2.1-7)
18Zaaj kws yuav has nuav yog has txug zaaj kws Yexus lug yug rua huv lub nplajteb nuav. Yauxej tub xub qhab Malis kws yog Yexus nam ca lawm. Tabsis thaus obtug tseem tsi tau sis yuav, Malis paub has tas Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv ua rua nwg xeeb tub lawm.#Luk 1.27 19Yauxej tug kws qhab Malis yog ib tug tuabneeg ncaaj nceeg, nwg tsi xaav ca Malis poob ntsejmuag, nwg txawm xaav has tas, nwg yuav tso Malis tuabywv tseg. 20Thaus Yauxej tseem xaav txug zaaj ntawd, Yauxej txawm ua npau suav pum tug Tswv ib tug timtswv lug has rua nwg tas, “Yauxej kws yog Daviv tug xeebntxwv, koj tsi xob nyuaj sab. Koj ca le moog yuav Malis lug ua koj quaspuj. Rua qhov tub yog Vaaj Ntsujplig tug Dlawbhuv ua rua Malis xeeb tub. 21Malis yuav yug ib tug mivtub, koj yuavtsum tis tug mivtub ntawd npe hu ua Yexus, rua qhov nwg yog tug kws yuav lug cawm nwg tsaav tuabneeg kuas puab dlim puab lub txim.”#Luk 1.31
22Tej nuav muaj lawv le tej lug kws tug Tswv tau qha rua tug cev Vaajtswv lug lawm has tas, 23“Ib tug nkaujxwb yuav xeeb tub hab yuav yug ib tug mivtub hab suavdlawg yuav hu nwg lub npe has tas Emanu-ees” (Lub npe nuav txhais has tas, “Vaajtswv nrug peb nyob”).#Yay 7.14 (LXX) 24Thaus Yauxej tsim dlheev lug, nwg txawm moog coj Malis lug ua nwg quaspuj lawv le tug Tswv tug timtswv tau has rua nwg lawm. 25Tabsis Yauxej yeej tsi nrug Malis pw moog txug thaus kws Malis yug tug mivtub ntawd. Thaus yug tau lawm, Yauxej tis tug mivtub ntawd npe hu ua Yexus.#Luk 2.21

Currently Selected:

Mathais 1: HNJ2000

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy