Thi Thiên 74:16

Thi Thiên 74:16 KTHD

Cả ngày lẫn đêm đều thuộc về Chúa; Ngài tạo mặt trời, dựng mặt trăng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share