Thi Thiên 143:4

Thi Thiên 143:4 VIE2010

Vì vậy tâm linh con mỏi mòn, Tâm hồn con tuyệt vọng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share