Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

English

Đọc bản này: Amplified Bible, Classic Edition

About this Title

The Amplified Bible was the first Bible project of The Lockman Foundation. It attempts to take both word meaning and context into account in order to accurately translate the original text from one language into another. The Amplified Bible does this through the use of explanatory alternate readings and amplifications to assist the reader in understanding what Scripture really says. Multiple English word equivalents to each key Hebrew and Greek word clarify and amplify meanings that may otherwise have been concealed by the traditional translation method.

Copyright Information

All rights reserved. For Permission To Quote information visit www.lockman.org.

The "Amplified" trademark is registered in the United States Patent and Trademark Office by The Lockman Foundation. Use of this trademark requires the permission of The Lockman Foundation.

Nhà phát hành

The Lockman Foundation

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Amplified Bible, Classic EditionLa Bilbia de las AmericasNew American Standard BibleNueva Biblia LatinoamericanaThe Amplified Bible

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!