Holman Christian Standard Bible (hcsb)

English

Đọc bản này: Holman Christian Standard BibleKinh Thánh âm thanh: Holman Christian Standard Bible

The Holman Christian Standard Bible (HCSB) is a trusted, original translation of God’s Word.  A team of more than 100 scholars from 17 denominations pursued two ideals with every translation decision: each word must reflect clear, contemporary English and each word must be faithful to the original languages of the Bible.

For a deeper engagement with the Holman Christian Standard Bible, visit hcsb.org.

Copyright and Permissions Information

Holman Christian Standard Bible®
Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers.
Used with permission by Holman Bible Publishers, Nashville, Tennessee. All rights reserved.

The text of the Holman Christian Standard Bible may be quoted in any form (written, visual, electronic, or audio) up to and inclusive of one thousand (1000) verses without the written permission of the publisher, provided that the verses quoted do not account for more than 50 percent of the work in which they are quoted, and provided that a complete book of the Bible is not quoted.

Requests for permission are to be directed to and approved in writing by Holman Bible Publishers, 127 Ninth Avenue North, Nashville, Tennessee 37234.

When the HCSB is quoted, one of the following credit lines must appear on the copyright page or title page of the work:

Scripture quotations marked HCSB are taken from the Holman Christian Standard Bible®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers. Used by permission. Holman Christian Standard Bible®, Holman CSB®, and HCSB® are federally registered trademarks of Holman Bible Publishers.

Unless otherwise noted, all Scripture quotations are taken from the Holman Christian Standard Bible®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers. Used by permission. Holman Christian Standard Bible®, Holman CSB®, and HCSB® are federally registered trademarks of Holman Bible Publishers.

Nhà phát hành

Holman Bible Publishers

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Christian Standard BibleHolman Christian Standard Bible

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!