GOD'S WORD Translation (gw)

English

Đọc bản này: GOD'S WORD Translation

Version Information

GOD’S WORD Translation (GW) accurately translates the meaning of the original texts into clear, everyday language. Readable and reliable, GW is living, active, and life-changing.

For more information about the translation philosophy, translation team, textual basis, and translation process, read A Guide to GOD’S WORD Translation: Translating the Bible according to the Principles of Closest Natural Equivalence.

Copyright Information

Up to 500 Scripture verses may be quoted in any form (printed, written, visual, electronic, or audio) without written permission, provided that no more than half of any one book of the Bible is quoted, and the verses quoted do not amount to 25 percent of the text of the product in which they are quoted.

If the quotation is used in a product that is not for sale, the designation GW must always appear following each quotation.

If the quotation is used in a product that is for sale, the following copyright notice must be used: Scripture is taken from GOD’S WORD®, © 1995 God’s Word to the Nations. Used by permission of Baker Publishing Group.

For quotations over 500 verses and/or questions about these policies, please write to Baker Publishing Group, P.O. Box 6287, Grand Rapids MI 49516. You may also contact them through their website: www.bakerpublishinggroup.com.

Nhà phát hành

Baker Publishing Group

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

GOD'S WORD Translation

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!