Tree of Life Version (TLV)

English

Đọc bản này: Tree of Life Version

A diverse community of Messianic Jewish and Christian scholars collaborated to produce The Tree of Life Messianic Family Bible-The New Covenant. Messianic rabbis, leaders, scholars, artists, professors, psalmists, linguists, writers, parents, and children came together to work on this groundbreaking version that is meant for the entire family to read and enjoy together. Wisdom is a tree of life to those who take hold of her, and happy are those who hold her fast (Proverbs 3:18). If you are a Jew who is curious about Messiah, this book will help you, with guidance from the Holy Spirit, to see how Yeshua became the Prophet, like Moses, full of glory, grace, and truth. Compare what the New Covenant says with what the Hebrew Bible says-the footnotes point the way for you. Many modern-day Christians recognize the value of rediscovering the Jewish roots of their faith, and Messianic Jews are growing in numbers and scholarship. The middle wall of partition is crumbling, and unity is being restored, teaching that diversity is strength.

Nhà phát hành

Messianic Jewish Family Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Tree of Life Version

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!