Wycliffe's Bible with Modern Spelling (WBMS)

English

Đọc bản này: Wycliffe's Bible with Modern Spelling

Wycliffe’s Bible with Modern Spelling, was made in response to requests from readers who wanted my Wycliffe’s Old and New Testaments and Apocrypha in one volume. Printing limitations dictated the number of pages available to me and the letter size. In my previous books, Wycliffe’s Bible, Wycliffe’s Old Testament, Vols. 1 amp 2, Wycliffe’s New Testament, and Wycliffe’s Apocrypha, I have tens of thousands of rewritten verses, presented in parentheses “( )”, to provide help in comprehending the 14th century Middle English vocabulary and grammar. In this present volume, with space at a premium, those “helps” had to be eliminated, to make room for the text of the Apocrypha.

Nhà phát hành

Terence P. Noble

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Wycliffe's Bible with Modern Spelling

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,009
Tổng số ngôn ngữ:1,363

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!