Plains Cree Scripture Portions (PCSBR)

Plains Cree

Đọc bản này: Plains Cree Scripture PortionsKinh Thánh âm thanh: Plains Cree Scripture Portions

Contemporary Plains Cree Scripture Portions

About Plains Cree

Plains Cree is one of the Algonquian languages of Canada, in the same family as Ojibwe and Mi’kmaq. It is spoken primarily in Alberta and Saskatchewan, but also some in Manitoba and Montana. Depending on the community, age of the speaker, and other factors, Plains Cree is written using either a Roman script or a syllabic script.

About This Translation

This is a new translation into Plains Cree as it is currently spoken. The draft was translated by Rev. Dr. Stanley Cuthand, and has been reviewed by a group of Cree speakers based in Saskatoon. The portions which are complete at this time are the four Gospels, Acts, the books of Ruth and James, and a collection of Psalms. If you are interested in obtaining a printed copy of these books, please contact the Canadian Bible Society at http://www.biblescanada.com. Some of the published books are printed with syllabic script and Roman script on facing pages, and also come with an audio CD.

Copyright Information

Plains Cree Ruth © 2004 Canadian Bible Society

Plains Cree Psalms (collection) © 2013 Canadian Bible Society

Plains Cree James © 2014 Canadian Bible Society

Plains Cree Gospels and Acts © 2018 Canadian Bible Society

The text of the Bible in Plains Cree that appears in this electronic format or website is for personal use only.

Up to five hundred (500) verses of the Bible text in any form (written, visual, electronic or audio) may be quoted without permission. The quoted verses may not be more than 50% of a complete book of the Bible, or more than 25% of the total text of the work in which they are quoted. Prior written permission must be obtained for any other use of the text. Copyright acknowledgement must in all cases appear on the title or copyright page.

For more information on copyright conditions or to apply, visit http://www.biblesociety.ca/copyright.

Nhà phát hành

Canadian Bible Society

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

Chishemanituu Utayimuwin: Kaa Uskaach TestamentGelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gwGodim Ukauhiit Gospelit Hitamanguyun Apostlit HavaangilluGûdib UĸausingitKanāci Kihci MasinahikanKice Manito Ocki OmirwatcimowinKije Manido Odikido8in: Ocki MazinaiganNǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'èOjibwe Kihcimasina'ikanPlains Cree Scripture PortionsPortions de la Bible en Mohawkᐅᒋᐺ ᑭᒋᒪᓯᓇᐃᑲᓐᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦᐊᒡᓔᑦ ᐃᑦᔪᕐᖕᓁᑦᑐᑦᑲᓈᒋ ᑭᐦᒋ ᒪᓯᓈᐦᐃᑲᐣ

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:2,001
Tổng số ngôn ngữ:1,357

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!