New English Translation (net)

English

Đọc bản này: New English Translation

The NET Bible is a completely new translation of the Bible with 60,932 translators’ notes! It was completed by more than 25 scholars – experts in the original biblical languages - who worked directly from the best currently available Hebrew, Aramaic, and Greek texts. Turn the pages and see the breadth of the translators’ notes, documenting their decisions and choices as they worked. The translators’ notes make the original languages far more accessible, allowing you to look over the translator's shoulder at the very process of translation. This level of documentation is a first for a Bible translation, making transparent the textual basis and the rationale for key renderings (including major interpretive options and alternative translations). This unparalleled level of detail helps connect people to the Bible in the original languages in a way never before possible without years of study of Hebrew, Aramaic, and Greek. It unlocks the riches of the Bible’s truth from entirely new perspectives.

To learn more about the NET Bible download the Copyright and About PDF: http://ext.youversion.com/pdf/net.pdf.

Nhà phát hành

Biblical Studies Press

Các bản dịch khác từ nhà phát hành này

New English Translation

Các bản dịch hiện có

Tổng số bản dịch:1,970
Tổng số ngôn ngữ:1,350

Tùy chỉnh Kinh Thánh của bạn

Tô màu hoặc đánh dấu các câu yêu thích, tạo hình ảnh câu Kinh Thánh mà bạn có thể chia sẻ, và tạo ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho các phân đoạn.

Tạo tài khoản miễn phí

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí

Các kế hoạch đọc Kinh Thánh giúp bạn tương giao với Lời Chúa mỗi ngày.

Tra tìm toàn bộ kế hoạch

Tải Ứng dụng Kinh Thánh miễn phí

Hàng chục triệu người đang sử dụng App Kinh Thánh để Lời Chúa trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ. Hãy tải ứng dụng miễn phí và truy cập các đánh dấu, ghi chú, và kế hoạch đọc Kinh Thánh của bạn từ bất cứ nơi đâu. Chọn lựa từ hàng trăm bản dịch, bao gồm Kinh Thánh phát thanh, tất cả chỉ trong thiết bị di động của bạn!