Génesis 1:18

Génesis 1:18 CONNTPO

a'ta, cosema'qque canjaeñe. Tsa'caen canjaemba tsu a'ta, cose'ye joqquitssi'choma canjaen. Tsa'caen dasi Chigaja attepa avujatssi.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:18