Génesis 1:15

Génesis 1:15 CONNTPO

Toya'caen tsa'caen sefacconi chanjumba tsu andema attiaña.” Tsa'caen susi tsa'caen tsu da.
CONNTPO: Chiga Tevaen'Jema Atesuja 1, Aisheve Caña'cho
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGénesis 1:15