Mateo 1:16

Mateo 1:16 SNNNT

Jacob yua José, María ënjë, baguë pë'caguë baquëña. María yua Jesusni të'ya raco'ë, Cristo hue'eguëni.
SNNNT: Riusu cocabera: mai ëjaguë Jesucristo ba'iyete toyani jo'case'e'ë
Chia sẻ