La-mã 7:8

La-mã 7:8 BPT

Tội lỗi đã tìm cách dùng điều răn ấy khiến tôi tham muốn đủ thứ điều trái phép. Nhưng khi không có luật pháp, tội lỗi không có quyền gì.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ