La-mã 7:16

La-mã 7:16 BPT

Nếu tôi làm điều tôi ghét, thì tôi nhìn nhận luật pháp là đúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLa-mã 7:16