Thi thiên 65:11

Thi thiên 65:11 BPT

Đầu năm Ngài ban cho trúng mùa cuối năm Ngài ban cho nhiều hoa lợi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 65:11