Thi thiên 143:10

Thi thiên 143:10 BPT

Xin dạy tôi biết ý muốn Ngài, vì Ngài là Thượng Đế tôi. Xin Thánh Linh nhân lành của Chúa đặt tôi đứng trên thế đất bằng phẳng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Thi thiên 143:10

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi thiên 143:10