Thi thiên 134:1

Thi thiên 134:1 BPT

Hỡi các tôi tớ Chúa, là những kẻ phục vụ ban đêm ở đền thờ, hãy ca ngợi Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ