Thi thiên 113:3

Thi thiên 113:3 BPT

Danh Chúa đáng được ca ngợi từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Thi thiên 113:3

Chia sẻ