Châm ngôn 22:12

Châm ngôn 22:12 BPT

CHÚA canh giữ sự hiểu biết, nhưng Ngài phá hỏng âm mưu của kẻ vô tín.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ