Lu-ca 16:16

Lu-ca 16:16 BPT

Luật pháp Mô-se và các lời viết của các nhà tiên tri được giảng ra cho tới khi Giăng đến. Từ lúc ấy trở đi, Tin Mừng về Nước Trời được giảng ra và người nào cũng chen nhau để vào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ