Lu-ca 16:14

Lu-ca 16:14 BPT

Những người Pha-ri-xi vốn ham tiền tài nghe thế thì chê cười Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 16:14