Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Giô-suê 4

4
Các tảng đá làm dấu hiệu nhắc nhở
1Sau khi dân chúng đã băng qua sông Giô-đanh rồi, CHÚA phán bảo Giô-suê, 2“Hãy chọn mười hai người trong dân chúng, mỗi chi tộc một người. 3Bảo họ lượm mười hai tảng đá lấy từ giữa sông, nơi các thầy tế lễ đang đứng. Mang các tảng đá đó theo, và đặt xuống nơi các ngươi nghỉ đêm nay.”
4Cho nên Giô-suê chọn mỗi chi tộc một người. Rồi ông gọi mười hai người lại 5dặn, “Các anh em hãy đi xuống sông, nơi Rương của CHÚA, Thượng Đế anh em, đang dừng lại. Mỗi người lượm một tảng đá đại diện cho mười hai chi tộc Ít-ra-en rồi vác lên vai. 6Các tảng đá nầy sẽ làm dấu hiệu giữa các anh em. Trong tương lai khi con cháu các anh em hỏi, ‘Các tảng đá nầy có nghĩa gì?’ 7thì hãy thuật cho chúng nó biết là nước sông Giô-đanh ngưng chảy khi Rương Giao Ước của CHÚA băng qua sông. Các tảng đá nầy sẽ nhắc nhở dân chúng Ít-ra-en về chuyện ấy.”
8Dân Ít-ra-en vâng lời Giô-suê và mang mười hai tảng đá lấy từ giữa sông Giô-đanh, mỗi tảng đại diện cho một chi tộc Ít-ra-en, như CHÚA đã truyền cho Giô-suê. Họ mang các tảng đá đó theo mình và đặt xuống nơi dựng lều. 9Giô-suê cũng dựng lên mười hai tảng đá ở giữa sông Giô-đanh, nơi các thầy tế lễ đã đứng đang khi khiêng Rương. Các tảng đá đó hiện nay vẫn còn.
10Các thầy tế lễ đang mang Rương Giao Ước vẫn cứ đứng giữa sông cho đến khi mọi việc mà CHÚA truyền cho Giô-suê bảo dân chúng đã thực hiện xong như Mô-se đã bảo Giô-suê. Trong khi ấy dân chúng vội vàng băng qua sông. 11Sau khi họ qua sông rồi, các thầy tế lễ mang Rương của CHÚA qua bên kia bờ, trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng.
12Các trai tráng thuộc chi tộc Ru-bên, Gát và Ma-na-xe phía Đông làm theo điều Mô-se đã dặn bảo họ. Họ sẵn sàng chiến đấu. 13Có khoảng bốn mươi ngàn chiến sĩ, sẵn sàng ra trận, đi ngang trước mặt CHÚA khi họ băng qua sông hướng về phía đồng bằng Giê-ri-cô.
14Ngày hôm đó, CHÚA tôn Giô-suê lên trước mặt toàn dân Ít-ra-en. Suốt đời Giô-suê, họ kính trọng ông như đã kính trọng Mô-se.
15Sau đó CHÚA nói với Giô-suê, 16“Bảo các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước ra khỏi sông.”
17Nên Giô-suê bảo các thầy tế lễ, “Hãy bước lên khỏi sông Giô-đanh.”
18Các thầy tế lễ khiêng Rương Giao Ước của CHÚA bước lên khỏi sông. Khi chân họ vừa chạm đất khô thì nước bắt đầu chảy trở lại. Nước sông tràn lên bờ y như trước khi họ băng qua.
19Dân chúng băng qua sông Giô-đanh vào ngày mười tháng giêng và dựng trại tại Ghinh-ganh, phía Đông Giê-ri-cô. 20Họ mang theo mười hai tảng đá lấy từ sông Giô-đanh. Giô-suê chất các tảng đá đó ở Ghinh-ganh. 21Rồi ông nói cùng dân Ít-ra-en: “Trong tương lai, khi con cháu các ngươi hỏi, ‘Các tảng đá nầy có ý nghĩa gì?’ 22thì hãy nói với chúng nó, ‘Dân Ít-ra-en đã băng qua sông Giô-đanh như đi trên đất khô. 23CHÚA là Thượng Đế khiến nước ngưng chảy cho đến chừng dân chúng qua sông hết, như Ngài đã làm ở Hồng hải. Ngài chận nước lại cho đến chừng chúng ta đã qua sông hết.’ 24CHÚA làm điều nầy để dân chúng biết rằng Ngài có quyền năng lớn lao, và cũng để cho các ngươi luôn luôn kính sợ CHÚA, là Thượng Đế của các ngươi.”

Đang chọn:

Giô-suê 4: BPT

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi