Quan án 7:11

Quan án 7:11 BPT

Khi đi đến trại quân Mi-đi-an ngươi sẽ nghe điều họ nói. Lúc đó ngươi sẽ không còn sợ tấn công trại nữa.” Vậy Ghi-đê-ôn và người đầy tớ đi đến ven bìa của trại quân thù.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnQuan án 7:11