Quan án 17:6

Quan án 17:6 BPT

Lúc đó Ít-ra-en chưa có vua nên ai cũng làm theo điều mình cho là phải.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ