Ê-sai 40:18

Ê-sai 40:18 BPT

Các ngươi so sánh CHÚA với gì? Các ngươi so Ngài với hình ảnh nào đây?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnÊ-sai 40:18