Ô-sê 4:9

Ô-sê 4:9 BPT

Các thầy tế lễ cũng làm quấy y như dân chúng, cho nên ta sẽ trừng phạt cả hai vì điều chúng làm. Ta sẽ báo trả chúng nó vì điều ác chúng làm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ