Ô-sê 4
BPT

Ô-sê 4

4
Lời Chúa nghịch cùng // dân Ít-ra-en
1Hỡi dân Ít-ra-en hãy nghe lời CHÚA phán.
CHÚA có điều nầy nghịch cùng các ngươi là kẻ sống trong xứ:
“Dân chúng không chân thành,
không trung tín cùng Thượng-Đế,
những người sống trong xứ
không thèm nhìn nhận Ngài.
2Ta thấy tiếng chửi rủa, giết chóc,
trộm cắp và gian dâm khắp nơi.
Vụ giết người nầy tiếp theo vụ giết người khác.
3Vì vậy mà đất nầy đã khô cằn,
dân chúng đang chết dần mòn.
Thậm chí các dã thú và chim trời,
cá dưới biển cũng chết dần.
Thượng-Đế nghịch cùng // các thầy tế lễ
4Không ai được phép tố cáo
hay trách cứ người khác,
Hỡi các ngươi là thầy tế lễ,
đừng đổ lỗi cho dân chúng,
khi họ gây gổ với các ngươi#Không ai … các ngươi 4:4 Hay “Dân chúng không thể khiếu nại hay đỗ lỗi cho người khác. Họ bị ức hiếp như chẳng khác nào biện luận với thầy tế lễ.” Thầy tế lễ và người Lê-vi nhiều khi đóng vai quan án, và những quyết định của họ có tính cách tối hậu, không ai sửa đổi được..
5Các ngươi sẽ bị tàn hại trong ngày,
và các nhà tiên tri của ngươi
cũng bị tàn hại trong đêm.
Ta cũng sẽ tiêu diệt mẹ ngươi.
6Dân ta sẽ bị tiêu diệt,
vì không hiểu biết.
Các ngươi không chịu học,
nên ta sẽ không để các ngươi
làm thầy tế lễ cho ta nữa.
Các ngươi đã quên lời giáo huấn
của Thượng-Đế ngươi,
nên ta cũng sẽ quên con cái ngươi.
7Càng có nhiều thầy tế lễ,
càng có nhiều tội nghịch cùng ta.
Ta sẽ cất vinh dự của chúng nó
và mang sỉ nhục đến cho chúng nó.
8Vì các thầy tế lễ sống bằng các của lễ chuộc tội của dân chúng#Vì các … dân chúng 4:8 Đây là một lối chơi chữ. Ý muốn nói thầy tế lễ sống bằng tội lỗi của dân chúng.,
nên họ mong dân chúng càng phạm tội thêm càng tốt.
9Các thầy tế lễ cũng làm quấy
y như dân chúng,
cho nên ta sẽ trừng phạt cả hai
vì điều chúng làm.
Ta sẽ báo trả chúng nó
vì điều ác chúng làm.
10Chúng sẽ ăn nhưng không no;
chúng sẽ hành lạc cùng gái điếm,
nhưng sẽ không sinh con cái nào#chúng sẽ hành lạc … con cái nào 4:10 Một phần của nghi thức thờ phụng các thần giả là ăn nằm với các gái điếm trong đền thờ. Họ tin rằng làm như thế sẽ khiến các vị thần hài lòng, cho họ nhiều con cái và mùa màng tốt.,
vì chúng đã từ bỏ CHÚA và hiến thân
11vào chuyện điếm đàng,
rượu cũ và rượu mới,
khiến chúng không còn khả năng
hiểu biết nữa.
Thượng-Đế nghịch cùng dân chúng
12Dân ta hỏi ý các thần bằng gỗ;
chúng nó xin que củi chỉ bảo mình!
Chúng chạy theo các thần khác,
giống như các gái điếm,
chúng lìa bỏ Thượng-Đế mình.
13Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi.
Chúng đốt của lễ thiêu trên các đồi,
Dưới các cây sồi, cây dương,
và các cây khác#cây sồi, … cây khác 4:13 Cây cối đóng vai quan trọng trong việc thờ phụng các thần giả.,
vì bóng rợp của các cây đó dễ chịu.
Nên con gái các ngươi sẽ làm điếm,
và con dâu các ngươi
sẽ phạm tội ngoại tình.
14Ta sẽ không trách con gái các ngươi về tội làm điếm,
cũng không trừng phạt con dâu các ngươi về tội ngoại tình.
Ta sẽ không trừng phạt chúng nó,
vì chính đàn ông các ngươi ăn nằm với gái điếm
và dâng của lễ cùng với các gái điếm trong đền thờ#gái điếm trong đền thờ 4:14 Trong đền thờ các thần giả có các gái điếm để khách thập phương tới hành lạc. Đó là một trong những nghi thức thờ phụng của họ..
Đó là cách mà dân ngu dại tự hủy mình.
15Hỡi Ít-ra-en,
ngươi đã hành động như điếm đĩ,
nhưng đừng cảm thấy tội lỗi đối với CHÚA.
Đừng đi đến Ghinh-ganh#,
hay đi lên Bết A-ven#Bết A-ven 4:15 Bết A-ven có nghĩa là “nhà gian ác.” Đây là một lối chơi chữ qua từ ngữ “Bê-tên.” “Bê-tên” nghĩa là “nhà của Thượng Đế.” Có một đền thờ ở nơi đó. Xem 5:8..
Đừng hứa hẹn gì bằng cách tuyên bố,
‘Thật như CHÚA hằng sống …’
16Dân Ít-ra-en rất ương ngạnh
giống như bò cái tơ dở chứng.
Bây giờ CHÚA sẽ cho chúng ăn
như chiên con trong đồng cỏ.
17Dân Ít-ra-en thích bái lạy các thần tượng,
cho nên hãy để mặc chúng.
18Khi chúng uống rượu xong,
chúng sẽ tự hiến thân vào chuyện điếm đĩ;
chúng thích những lối sỉ nhục.
19Chúng sẽ bị gió lốc cuốn đi,
và các sinh tế của chúng
chỉ mang đến sỉ nhục thôi.”