Ô-sê 4:15

Ô-sê 4:15 BPT

Hỡi Ít-ra-en, ngươi đã hành động như điếm đĩ, nhưng đừng cảm thấy tội lỗi đối với CHÚA. Đừng đi đến Ghinh-ganh, hay đi lên Bết A-ven. Đừng hứa hẹn gì bằng cách tuyên bố, ‘Thật như CHÚA hằng sống …’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ