Ô-sê 4:12

Ô-sê 4:12 BPT

Dân ta hỏi ý các thần bằng gỗ; chúng nó xin que củi chỉ bảo mình! Chúng chạy theo các thần khác, giống như các gái điếm, chúng lìa bỏ Thượng-Đế mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ