Ô-sê 3:5

Ô-sê 3:5 BPT

Sau đó, dân Ít-ra-en sẽ trở về cùng CHÚA là Thượng-Đế họ, đi theo Ngài cùng vua thuộc dòng họ Đa-vít. Trong những ngày cuối cùng họ sẽ kính sợ quay trở về cùng CHÚA, và Ngài sẽ ban phước cho họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ