Ô-sê 3:4

Ô-sê 3:4 BPT

Cũng thế, dân Ít-ra-en sẽ trải qua một thời gian khá dài không có vua hay lãnh tụ, không có sinh tế hay các trụ thánh bằng đá, cũng không có áo ngắn thánh hay hình tượng nào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ