Hê-bơ-rơ 3:13

Hê-bơ-rơ 3:13 BPT

Nhưng hằng ngày hãy khích lệ giục giã nhau trong khi còn gọi là “ngày nay.” Hãy giúp nhau để không ai trong anh chị em cứng lòng vì bị tội lỗi phỉnh gạt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ