Sáng thế 42:34

Sáng thế 42:34 BPT

rồi mang đứa em út xuống đây thì ta mới tin rằng các anh là người lương thiện, không phải do thám. Sau đó ta sẽ trả người các anh đã để lại làm con tin, rồi các anh sẽ được tự do đi lại trong xứ ta.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ