Xuất Ai-cập 7:9

Xuất Ai-cập 7:9 BPT

“Nầy Mô-se, khi nhà vua bảo con làm phép lạ thì hãy bảo A-rôn ném cây gậy của người xuống đất trước mặt nhà vua, nó sẽ hóa thành con rắn.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ