Xuất Ai-cập 7:7

Xuất Ai-cập 7:7 BPT

Khi hai người nói chuyện với vua thì Mô-se đã tám mươi tuổi, còn A-rôn tám mươi ba.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ