Phục truyền luật lệ 29:12

Phục truyền luật lệ 29:12 BPT

Hôm nay ngươi có mặt ở đây để lập giao ước và cam kết với CHÚA là Thượng Đế ngươi, giao ước mà CHÚA là Thượng Đế lập với ngươi hôm nay.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ