Đa-niên 12:3

Đa-niên 12:3 BPT

Các người khôn ngoan sẽ chói sáng như bầu trời. Còn ai dạy người khác sống trong sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao còn mãi mãi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Đa-niên 12:3

Chia sẻ