I Cô-rinh 4:14

I Cô-rinh 4:14 BPT

Không phải tôi tìm cách làm anh chị em xấu hổ đâu. Sở dĩ tôi viết những điều nầy là để cảnh tỉnh vì tôi xem anh chị em như con cái yêu dấu của tôi vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ